ឥណទានឯកត្តជន

ឥណទានឯកត្តជន គឺជាឥណទានដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនជាឯកត្តជន ដែលមានតម្រូវការ ពង្រីកអាជីវកម្ម កសិកម្ម និងការ ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬគ្រួសារ។ ឥណទាន ឯកត្តជនរបស់ វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក បែងចែកជាបីប្រភេទទៅ តាមទំហំឥណទាន និងលក្ខណៈនៃផលិតផលដូចខាងក្រោម៖
 
ឥណទានខ្នាតមីក្រូ
លក្ខណៈនៃឥណទានខ្នាតមីក្រូ
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ
ប្រាក់រៀល  និង  ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន
រហូតដល់ ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក    សមមូលប្រាក់រៀល
រយៈពេលឥណទាន
រហូតដល់  ១២ខែ
អត្រាការប្រាក់
,៥០ភាគរយ  ក្នុងមួយខែ
  របៀបសងត្រលប់ឥណទាន

១. ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

២. ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ ជាមួយរយៈ ពេលអនុគ្រោះ

៣. ការបង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមបង់តាមការចរចារ

៤. ការបង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមបង់នៅចុងក្រោយ

តម្រូវកា និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី

អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង

មានទីលំនៅ និងមុខរបរច្បាស់លាស់

មានដី ឬផ្ទះដែលអាចយកមកធ្វើជាទ្រព្យធានាបាន

មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬ ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមានសុពលភាព

ស្នាក់នៅតំបន់ដែល វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.កកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ

 
 
ឥណទានខ្នាតតូច
លក្ខណៈនៃឥណទានខ្នាតតូច
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ
ប្រាក់រៀល  និង  ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន
 ១.០០១ ដល់ ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក    សមមូលប្រាក់រៀល
រយៈពេលឥណទាន
រហូតដល់  ៣៦ខែ
អត្រាការប្រាក់
,៥០ភាគរយ  ក្នុងមួយខែ
​    របៀបសងត្រលប់ឥណទាន  

១. ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

២. ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ ជាមួយរយៈ ពេលអនុគ្រោះ

៣. ការបង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមបង់តាមការចរចារ

៤. ការបង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមបង់នៅចុងក្រោយ

តម្រូវកា និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី

អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង

មានទីលំនៅ និងមុខរបរច្បាស់លាស់

មានដី ឬផ្ទះដែលអាចយកមកធ្វើជាទ្រព្យធានាបាន

មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមានសុពលភាព

ស្នាក់នៅតំបន់ដែល វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.កកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ

 
 
ឥណទានខ្នាតមធ្យម
លក្ខណៈនៃឥណទានខ្នាតមធ្យម
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ
ប្រាក់រៀល  និង  ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន
ពី ៥.០០១ ដល់ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក    សមមូលប្រាក់រៀល
រយៈពេលឥណទាន
រហូតដល់  ៤៨ខែ
អត្រាការប្រាក់
,៥០ភាគរយ  ក្នុងមួយខែ
    របៀបសងត្រលប់ឥណទាន

១. ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

២. ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ ជាមួយរយៈ ពេលអនុគ្រោះ

៣. ការបង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមបង់តាមការចរចារ

៤. ការបង់តែការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមបង់នៅចុងក្រោយ

តម្រូវកា និង ឯកសារផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី

អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង

មានទីលំនៅ និងមុខរបរច្បាស់លាស់

មានដី ឬផ្ទះដែលអាចយកមកធ្វើជាទ្រព្យធានាបាន

មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមានសុពលភាព

ស្នាក់នៅតំបន់ដែល វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ