ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 

លោក លីសុភ័ក្តិ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល


លោក លី សុភ័ក្តិ កំពុងសិក្សាបន្ត លើកម្មវិធី ACCA/CPA ពី Cam-Ed និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ ពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦។ លោក លី សុភ័ក្តិ បានចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ លោក លី សុភ័ក្តិ មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ២០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក លី សុភ័ក្តិ បានចាប់ផ្តើម អាជីពការងារ តាំងពីខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ ជាមួយ នឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ក្នុងតួនាទីផ្សេងៗគ្នា ដូចជា គណនេយ្យករ មន្រ្តីត្រូតពិនិត្យ ហិរញ្ញវត្ថុ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ នាយករង នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និង នាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ លោក លី សុភ័ក្តិ មានតួនាទីជា ប្រធានគ្រប់គ្រង នៃអង្គការស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា និងបានបំរើការងារជា ប្រធាននាយក ប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថាន វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។ បច្ចុប្បនេះ លោក លី សុភ័ក្តិ ជាស្ថាបនិក និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃគ្រឹះស្ថាន វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក។

 

លោក ហេង ចេង

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ហេង ចេង ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៤៧។ បច្ចុប្បន្ន លោក មានមុខងារជាអភិបាល នៃ វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែនម.ក, ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃអង្គការស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា និងជាទីប្រឹក្សាគណកម្មាភិបាលប្រិយសម្ព័ន្ធគ្រិស្ទបរិស័ទកម្ពុជា។ លោក ហេង ចេង បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស លើការអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដឹកនាំ វិជ្ជាគ្រប់គ្រងមនុស្ស និងបទគម្ពីរគ្រឹស្ទសាសនាជាដើម។​​

 

 លោកបណ្ឌិត អ៊ួង គឹមសេង

អភិបាលឯករាជ្យ 
 

លោកបណ្ឌិត អ៊ួង គឹមសេង ជនជាតិខ្មែរ កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧២។ លោកបានចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងឆ្នាំ ២០០០។ បច្ចុប្បន្ន លោក មានមុខងារជាអភិបាលឯករាជ្យ នៃ វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក, លោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ Mega Fund Limited, ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃ Mega Leasing Plc., ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ USK Investment Group Co.,Ltd, និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ Chenla Finance Plc.។​

លោកបណ្ឌិត ធ្លាប់ជាភាគទុនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃ Maxima Microheranhvatho Plc. តាំងពីឆ្នាំ ២០០០។ លោកបណ្ឌិត អ៊ួង គឹមសេង ទទួលបានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (DBA) ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Preston University សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០១ លោក បានទទួលអាហារូបករណ៍ ពីរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria University of Technology ហើយបានទទួលសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (MBA) នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ លោក បានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (BBA) ពីមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត ប្រទេសកម្ពុជា។